Vindkraft

Vindkraft

VindkraftVindkraft är en energiform som inte ger utsläpp eller kräver transporter av bränsle. Miljövänlig och förnyelsebar energi ökar kraftigt i Sverige och globalt där vindkraften utgör en stor andel. Riksdagen har antagit en planeringsram till år 2020 om 30 TWh årlig produktion av vindel, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs, vilket är en kraftig ökning i jämförelse med dagens produktion på 17,5 TWh.Tjänster


Landskapsanalys

Sundh Miljö hjälper Er att analysera landskapets förutsättningar för att etablera vindkraftverk så att de medför så liten påverkan på naturvärden, kulturvärden, biotoper och arter som möjligt. Det är ofta kostnadseffektivt för markägare och exploatörer, att göra en landskapsanalys på ett tidigt stadie i planeringen.


Naturinventering och Naturvärdesinventering, (NVI)

Sundh Miljö inventerar, beskriver och värderar vegetation, värdefulla biologiska substrat, nyckelbiotoper och fladdermöss. Efterfrågas NVI följer vi Svensk Standard SS 199000:2014.


Fågelinventeringar

Uppgifter om fågellivet inom ett exploateringsområde och närliggande landska efterfrågas regelmässigt av myndigheterna. Vi inventerar i fält och beskriver fågellivet inom området för de planerade verken. Det kan röra sig om inventering av lom, örn, bivråk,  fiskgjuse, tjäder, orre, trana m. fl arter.

Copyright @ All Rights Reserved