Vatten

Vatten

Vatten


Vatten finns överallt runt omkring oss och vi är alla beroende av bra vatten i vår omgivning.


Färskvatten av god kvalitet minskar dessvärre på vår jord och därför är det viktigt att på bästa sätt värna om och utveckla de resurser som finns kvar.

Hjoåns dalgång. Ett av flera botaniska besöksmål i Västergötland

Tjänster


EU:s vattendirektiv

EU:s vattendirektiv och tillämpningen av detta har inneburit att miljökvalitetsnormer, MKN, för vatten fastställts av Vattenmyndigheterna. Sundh Miljö kan beskriva verksamheters påverkan på vattenförekomster och föreslå åtgärder för att inte försämra statusen i vattnet.


Planarbete—Vatten—Våtmarker

Planering av och rådgivning om våtmarker och dammar och framtagande av kommunala Vattenplaner eller Vattenöversikter.


Makrofytinventering i vattendrag

En makrofytinventering innebär inventering av vattenväxter. Syftet med inventeringarna är att beskriva vattnens trofinivå, (näringsstatus), utifrån biologiska parametrar. Resultaten används som underlag vid ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, inom miljöövervakningen eller i samband med planering av åtgärder i vattendragen.


Biotopkartering

En biotopkartering av vattendrag handlar om att samla in fakta. Viktiga företeelser som beskrivs är vilka vandringshinder för fisk som förekommer, förekomst av värdefulla biotoper och vattendragets och omgivningens utseende.


Vattendragsvandring

Vattendragsvandringar arrangeras för Er som vill lära Er mer om Ert lokala vattendrag. Sundh Miljö skräddarsyr vandringen så den passar exempelvis lantbrukare, markägare, kommunala förvaltningar eller skolor.Copyright @ All Rights Reserved