Natur och miljö

Natur och miljö

Natur och miljö


Miljön finns överallt runt omkring oss, vi lever av och i den, därför måste vi också värna och ta hand om miljön.


Vi hjälper till att skapa hållbar miljö för människa och natur i samarbete. Sundh Miljö har mångårig erfarenhet av naturvård i olika aspekter, allt från det lilla till det stora.


Här finns gedigen kunskap om arter och övervakning, vi kan bland annat genomföra inventeringar, skötsel- och restaureringsplaner, rådgivning till lantbrukare och göra konsekvensbedömningar av ingrepp och åtgärder i naturmiljön.

Klockgentiana

Tjänster


Naturvärdesinventering (NVI)

Sundh Miljö utför naturvärdesinventeringar i enlighet med svensk standard. Den svenska standarden för naturvärdesinventering, SS 199000, omfattar specifikation, genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning av naturvärdesinventering.


Standarden är ett ramverk som beskriver principer för hur naturvärdes-bedömning ska gå till, vilka kunskapskrav som ska ställas och hur resultat ska redovisas. Den förtydligar viktiga krav när det gäller utförande och kompetens för att en naturvärdesinventering ska kunna sägas ha tillräcklig kvalitet. Dessutom ger den riktlinjer och vägledning för enhetlig terminologi. SS 199000 beskriver inte exakt vilken metod som ska användas utan anger att de metoder som används ska vara dokumenterade och bygga på erfarenhet och vetenskaplighet.


Målen med standarden är bl.a. att kvalitetssäkra naturvärdesinventeringar, underlätta lokaliseringsbedömning, prövning och tillståndsgivning, möjliggöra jämförelser mellan olika naturinventeringar.


Utöver standardiserad naturinventering sker inventering från andra utgångspunkter.


Grön infrastruktur och grönplaner

Aktuella samhällsfrågor är den tätortsnära naturen och gröna infrastrukturen. Sundh Miljö tar fram handlingsplaner för grön infrastruktur och genomför inventeringar och upprättar grönplaner för tätorters närnatur, grönytor, parkmark, naturmark, alléträd m.m.


Invasiva främmande arter

nvasiva främmande arter utgör ett hot mot naturligt förekommande arter. Kartläggning av förekomster och förslag till åtgärder är högt prioriterade idag.


Skötselplanering

Inventeringar ligger ofta till grund för upprättande av skötselplaner. En skötselplan är ett dokument som ligger till grund för praktiskt skötselarbete. Skötselplanen innehåller beskrivningar, målformuleringar och förslag till åtgärder. Planen tas oftast fram inom ett avgränsat naturområde, på kommunala marker, på enskilda gårdar eller exempelvis vid golfbanor. På gårdsnivå är även betesplanering en efterfrågad tjänst. Ett områdes kultur– och markanvändningshistoria väger ofta tungt vid upprättande av förslag till skötselåtgärder.


Övrig naturinventering

Vår specialitet är naturinventeringar av flora och fauna. Inventeringen kan omfatta delar av ett landskap, eller på annat sätt geografiskt avgränsade områden som kommuner eller enskilda gårdar. I inventeringarna ingår olika typer av biotoper och naturtyper som skogslandskap, odlingslandskap, högmossar, ängs- och betesmarker och limniska miljöer. På artnivå utförs inventeringar av fåglar, kärlväxter, mossor, lavar, svamp, insekter, salamandrar, kräldjur m. m.

Copyright @ All Rights Reserved